Kalkulator registracije vozila - vaša baza korisnih informacija

Kalkulator registracije vozila logo

Carinska osnovica i visina carine pri uvozu polovnih vozila

Ukoliko želite da kupite vozilo u EU i kasnije ga uvezete u Srbiju, u svim zemljama EU)izuzev Italije) i uključujući Švajcarsku dužni ste da na vozilo stavite tzv. ZOLL tablice, tj. privremene registracione tablice, koje vam daju vremenski period od 3 do 30 dana da izađete iz te zemlje. Naknadu za te tablice plaćate u zavisnosti od vremenskog perioda koji se izabere kao i od vrste tablica koju uzimate. Pošto se najveći broj vozila uvozi iz Nemačke, naš je savet da uzmete crvene tablice jer sa zutim tablicama nećete moći da prođete kroz Mađarsku.

Kupovina vozila od pravnog lica:

Kada kupujete automobil od pravnog lica tražite od prodavca da vam izda fakturu koju ćete da overite kod notara, kako ne biste imali problema da registrujete automobil u Republici Srbiji. Prodavac je u obavezi da vam preda original i kopiju odjavljene saobraćajne dozvole za vozilo i da pripremi dokumentaciju za dobijanje eksportnih (ZOLL) tablica za koje dobijate saobraćajnu na ime vozača. Obaveza prodavca je da pripremi dokumentaciju za dobijanje eksportnih papira tj izvozne deklaracije i pribavljanje EUR1 obrasca ukoliko je vozilo proizvedeno u EU. On vas treba uputiti na najbliži carinski ured u gradu u kom kupujete automobil kako bi sve to overili carinskim pečatima.

Po završetku ove procedure, vi ste spremni za put ka Republici Srbiji.

Kupovina vozila od fizičkog lica:

Prilikom kupovine vozila od vlasnika, sačinjavate kupoprodajni ugovor koji overavate kod notara ili ovlašćene Agencije u zavisnosti od zemlje u kojoj kupujete vozilo. Potrebno je da osoba koja vam prodaje vozilo vlasnik, tj. da se njegovo ime nalazi u saobraćajnoj dozvoli vozila, kako ne bi došlo do problema prilikom carinjenja ili registracije vozila u Republici Srbiji.

Ukoliko prodavac nije vlasnik vozila, potreno je da vam preda ugovor o kupovini vozila od lica koje je upisano u saobraćajnu ili vlasnički list vozila. Sa overenim ugovorom i odjavljenom saobraćajnom idete da uzmete privremene (ZOLL) tablice kao i saobraćajnu na ime vozača. Kompletnu dokumentaciju od vozila treba da predate najbližem carinskom uredu u gradu gde kupujete vozilo da bi Vam ovlašćeni deklarant ili preduzeće napravilo eksportne papire i EUR1 obrazac.

 • Sa - overenim kupoprodajnim ugovorom,
 • odjavljenom saobraćajnom dozvolom,
 • saobraćajnom dozvolom od privremenih tablica,
 • eksportnim papirima i
 • overenim EUR1 obrascem,spremni ste za put ka Republici Srbiji.

Procedura prilikom ulaska u Republiku Srbiju

Pri izlasku iz EU u obavezi ste da carinskim organima zemlje iz koje izlazite pokažete eksportne papire, kako bi vam overili papire barcodom i pečatom. Može se desiti da traže fakturu koju će takođe da overe pečatom Carine.

Prilikom dolaska na srpsku granicu potrebno je da se javite carinskom radniku i prijavite vozilo na carinjenje. Carinski radnik vas upućuje u preduzeće koje sačinjava carinski dokument (tranzitnu prijavu) koju će ovlašćeni deklarant predati sa kopijom potrebne dokumentacije na carinu.

Usluge preduzeća koje sačinjava tranzitnu prijavu plaćate od 2.000,oo rsd do 3.500,oo rsd u zavisnosti od graničnog prelaza. Imate 72h sata da vozilo prijavite špediciji kod koje ste se unapred informisali oko potrebne papirologije, visine PDV-a i carine, dobijanja Uverenja o ispitivanju. Pojedine špedicije imaju carinske magacine u kojima se svakodnevno vrši pregled i dobijanje Uverenja o ispitivanju vozila.

Uvoznik - bilo da je fizičko ili pravno lice može da bira u kojoj će carinskoj ispostavi da carini svoje vozilo.

Dokumenta potrebna za uvoz i carinjenje vozila:

 • Overena Ino faktura ili overen kupoprodajni ugovor sa vlasnikom vozila
 • Saobraćajna dozvola (inostrana) i saobraćajna od privremenih tablica
 • Servisna knjižica ili TIF (prijaviti na graničnom prelazu) sa tačnom kilometražom na km satu vozila
 • Euro 1 obrazac (za vozila koja su prizvedena u EU stopa carine 0%) bez EUR1 obrasca (stopa carine za putnička vozila 12,5% a teretna vozila 20%)
 • Vozila starija od 2002. godine prilažu Uverenje o ispitivanju vozila
 • Očitavanje brojeva motora i šasije
 • Izvozna deklaracija ili exportni dokument
 • Fizička lica - Lična karta (kopija za carinsku proceduru)
 • Uvoznik vozila (fizičko lice) potpisuje ovlašćenje špediciji u kancelarijima preduzeća koje ga zastupa u Carinskom postupku.
 • Uvoznik vozila (pravno lice) overava ovlašćenje da ga ovlašćeno preduzeće zastupa u carinskom postupku.
 • Overava izjavu o nameni – da li će koristiti vozilo za dalju prodaju ili za sopstvene potrebe.
 • Izjavu o transportnim troškovima – koliko je koštao prevoz iz zemlje iz koje potiče automobil.